PUBLIKACIJE

ŠTA SU NACIONALNI PRAGOVI PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Republika Srbija još uvek nije država članica EU, te samim tim još uvek ne postoji obaveza srpskih naručilaca da objavljuju oglase o

javnim nabavkama u Službenom listu Evropske unije, da primenjuju direktive EU, a samim tim i evropske pragove. Međutim, iako do punopravnog članstva u Evropskoj uniji srpski naručioci nemaju obavezu primene evropskih pragova u vezi sa objavom oglasa o javnim nabavkama u Službenom listu Evropske unije, srpski naručioci imaju obavezu primene tzv. nacionalnih pragova.

Može se reći da su nacionalni pragovi u stvari vrednosti koje su određene novim Zakonom o javnim nabavkama, ispod kojih naručioci nemaju obavezu primene odredaba ZJN, odnosno od kojih se ZJN primenjuje. Vrednosni pragovi do kojih se ZJN ne primenjuje određeni su u članu 27. ZJN, kojim je propisano da se odredbe ovog zakona ne primenjuju na:

 1) nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000 dinara i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od 3.000.000 dinara,

 2) nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000 dinara, za potrebe diplomatskih misija, diplomatsko-konzularnih predstavništava i obavljanje drugih aktivnosti Republike Srbije u inostranstvu, kao i na nabavku radova za te potrebe čija je procenjena vrednost manja od 650.000.000 dinara,

 3) nabavku društvenih i drugih posebnih usluga iz člana 75. ZJN čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000 dinara kada nabavku sprovodi javni naručilac, odnosno manja od 20.000.000 dinara kada nabavku sprovodi sektorski naručilac. Društvene i druge posebne usluge navedene su u Prilogu 7. ZJN. Tu spadaju: zdravstvene usluge, usluge hotela i restorana, usluge istrage i obezbeđenja, administrativne usluge u obrazovanju, zdravstvu, u oblasti kulture, usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, verske usluge, ostale javne, društvene i lične usluge uključujući usluge sindikata, političkih organizacija, udruženja mladih i usluge drugih organizacija sa članstvom, kao i druge usluge navedene u Prilogu 7. ZJN.

 Iako srpski naručioci nemaju obavezu primene ZJN onda kada sprovode nabavke dobara, usluga, radova ili konkurs za dizajn čija je procenjena vrednost ispod navedenih nacionalnih pragova, ostaje obaveza srpskih naručilaca da i u tim slučajevima primenjuju osnovna načela javnih nabavki na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke. Vrednosni pragovi do kojih se ZJN ne primenjuje određeni su u članu 27. ZJN. Načela javnih nabavki primenjuju se kod nabavki čija je procenjena vrednost manja od propisanih nacionalnih pragova. Nadalje, ako je procenjena vrednost nabavke jednaka ili veća od navedenih nacionalnih pragova (iz člana 27. ZJN), naručilac je dužan da primenjuje odredbe ovog zakona na nabavku radova, dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn.

Poručite zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama

1490.00 rsd
Besplatna dostava!

Poručite komplet za polaganje ispita sjn

Komplet za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

5,900.00rsd
Besplatna dostava!

Poručite javne nabavke za početnike II izdanje

Javne nabavke za početnike II izdanje

4,590.00rsd
Besplatna dostava!

Poručite zbirku vežbi!

Zbirka vežbi za SJN

4.590,00 rsd | Besplatna dostava!

Pretraga