ZBIRKA PODZAKONSKIH AKATA

Zbirka podzakonskih akata predstavlja skup podzakonskih akata koji će biti u primeni od strane zaposlenih na poslovima javnih nabavki, a koji su neophodni za pravilno i potpuno sprovođenje novog Zakona o javnim nabavkama.

Zbirka podzakonskih akata predstavlja skup podzakonskih akata koji će biti u primeni od strane zaposlenih na poslovima javnih nabavki, a koji su neophodni za pravilno i potpuno sprovođenje novog Zakona o javnim nabavkama, odnosno koje su na osnovu zakonskih ovlašćenja donele nadležne institucije s ciljem da se odgovarajuće zakonske norme dopune, odnosno konkretizuju.

Razlozi praktične primene ovog izdanja opredelili su da Zbirka podzakonskih akata ne sadrži: Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke2 , Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki3 , Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (IIK).

PREDGOVOR

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je krajem 2019. godine novi Zakon o javnim nabavkama koji, pre svega, predstavlja rezultat potrebe da se propisi o javnim nabavkama Republike Srbije u potpunosti usaglase sa pravom Evropske unije. Novi Zakon o javnim nabavkama koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/2019, stupio je na snagu 01. januara 2020. godine, ali je počeo da se primenjuje šest meseci nakon toga, odnosno 01.jula 2020. godine.

Nova zakonska rešenja uvela su savremeni koncept efikasnih javnih nabavki u Republici Srbiji i sam postupak javnih nabavki učinila transparentnijim, jednostavnijim i sa što manje administrativnih troškova i opterećenja kako za naručioce, a tako i za ponuđače. Nadalje, nova zakonska rešenja uvode i veći stepen pravne zaštite u oblasti javnih nabavki, ali i veći stepen kontrole javnih nabavki.

Novi Zakon o javnim nabavkama iz 2019. godine, predviđa da danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim nabavkama iz 2012. godine, kao i svi podzakonski akti doneti na osnovu tog zakona, a da će podzakonski akti za sprovođenje novog zakona biti doneti do dana početka njegove primene, dakle do 01. jula 2020. godine. U skladu sa navedenim, nove podzakonske akte doneli su:

- Vlada Republike Srbije,

- Kancelarija za javne nabavke,

- Ministarstvo finansija Republike Srbije,

- Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
zbirka-sjn

Komplet za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama + Zbirka podzakonskih akata + Korak po korak u javnim nabavkama

Cena: 5900,00 rsd, dostava je besplatna

Zbirka podzakonskih akata predstavlja skup podzakonskih akata koji će biti u primeni od strane zaposlenih na poslovima javnih nabavki, a koji su neophodni za pravilno i potpuno sprovođenje novog Zakona o javnim nabavkama, odnosno koje su na osnovu zakonskih ovlašćenja donele nadležne institucije s ciljem da se odgovarajuće zakonske norme dopune, odnosno konkretizuju.

Razlozi praktične primene ovog izdanja opredelili su da Zbirka podzakonskih akata ne sadrži: Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke2 , Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki3 , Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (IIK).

PODZAKONSKI AKTI KOJE JE DONELA KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE

Kancelarija za javne nabavke donela je na osnovu Zakona o javnim nabavkama sledeće podzakonske akte:

  1. Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki ( „Službeni glasnik RS“, br. 21/21).
  2. Pravilnik o postupku otvaranja ponuda („Službeni glasnik RS“, br. 93/20). 
  3. Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 93/20).
  4. Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/20).
  5. Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 93/20).
  6. Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/20).
  7. Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci („Službeni glasnik RS“, br. 93/20).
  8. Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 93/20).
  9. Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (IIK).
  10. Uputstvo za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene Zakona.

Pretraga