Naši Saradnici

Naš tim čine priznati eksperti iz oblasti javnih nabavki i javnih finansija sa višedecenijskim iskustvom praktičnog i obrazovnog rada u zemlji i inostranstvu.

Pavle Karlečik
Msc ecc, 36 godina iskustva Pavle Karlečik
Završio je Ekonomski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu kao izuzetan student, sa prosečnom ocenim 9,21. Poseduje zvanje ovlašćenog revizora i ovlašćenog inspektora. Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave br. 151-00-00021/2017-13/37 od 11.12.2017. godine akreditovan je za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji i to za oblast upravljanje finansijama, lokalnim porezima i računovodstvene poslove, finansijske kontrole (budžetske inspekcije, revizije, interne inspekcije) javnih nabavki i tenderske procedure i rodnu ravnopravnost. Pavle je jedan od osnivača i član Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama i sertifikovan je službenik za javne nabavke. U oblasti javnih nabavki više puta je bio stipendiran za stručna usavršavanja u inostranstvu i to u Engleskoj (Oksord) i Belgiji, a od strane Stalne konferencije gradova i opština angažovan je kao ekspert u vezi sa pristupanjem Srbije EU u oblasti finansijke kontrole i kao trener u vezi sa kontrolom i upravljanjem javnim finansijama na lokalnom nivou, a u delu javnih nabavki. Poseduje višedecenijsko radno iskustvo u oblasti ekonomije, a posebno u oblasti javnih nabavki, budžeta lokalnih samouprava, finansijskog upravljanja i kontrole (36 godina). Od 2013. godine obavlja poslove budžetskog inspektora Gradske uprave grada Zrenjanina. Pored radnog, Pavle poseduje značajno predavačko i trenersko iskustvo za oblast javnih nabavki i rodne ravnopravnosti. Jedan je od autora stručne publikacije „Praktikum javnih nabavki“ izdavača Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama i učesnik na više domaćih i međunarodnih seminara i konferencija iz oblasti javnih finansija i javnih nabavki. Govori engleski jezik.
Marija Veličković
MSc poslovnog prava, 14 godina iskustvaMarija Veličković
Marija Veličković završila je osnovne i postdiplomske studije na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu kao izuzetan student, sa prosečnom ocenom 9.42 i 10.00. Javnim nabavkama bavi se od početka svog radnog iskustva, na republičkom nivou i na nivou lokalne samouprave, ali i u inostranstvu. U svojstvu stručnjaka za javne nabavke, do sada je bila stipendirana za stručna usavršavanja u inostranstvu za oblast EU javnih nabavki i to od strane Evropske unije, Britanskog saveta u Srbiji, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. Kao stipendista Evropske unije 2011. godine stručno se usavršava u okviru Nacionalnog servisa za javne nabavke, pri Kancelariji za javne poslove Vlade Republike Irske (Dablin i Trim), gde se pored sprovođenja postupaka javnih nabavki i zaštitom prava ponuđača, bavi i istraživanjem, treningom i edukacijom naručilaca i dobavljača. U okviru njihove sekcije za trening i edukaciju, učestvovala je u pisanju četiri priručnika za javne nabavke (eng. Guide to public procurement) za evropske i tzv. Irske (nacionalne) javne nabavke. U okviru programa Evropske Komisije (LAF), 2014 godine je u Belgiji, Briselu, prezentovala sistem javnih nabavki Republike Srbije na temu: Procedure javnih nabavki. Od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije, u dva navrata je bila stipendirana za stručno usavršavanje u Holandji na Haškoj akademiji za lokalno upravljanje i Ecorys akademiji, a na temu: EU javne nabavke i Integritet državnih službenika. U okviru mreže evropskih javnih tela i regiona, bila je izabrana da bude učesnik na međunarodnoj EcoProcura konferenciji u Gentu (Belgija) sa projektom: Zaštita životne sredine putem javnih nabavki u gradu Beogradu. Tokom svog radnog iskustva angažovana je kao predavač i trener na temu javnih nabavki u više organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda, Inženjerskoj komori Srbije u okviru programa permanentnog usavršavanja članova komore, Privrednoj komori Beograda, Privrednoj komori Srbije, JP Službenom glasniku, Institutu za ekonomiju i pravo, Forum Media group, Obrazovnom informatoru. Kao član radne grupe za unapređenje sistema javnih nabavku u gradu Beogradu 2013. godine, učestvovala je u izradi Strategije razvoja sistema javnih nabavki grada Beograda. Autor je više akademskih i stručnih publikacija na temu javnih nabavki i predstavljač na više specijalizovanih seminara i internacionalnih kongresa. Službenik je za javne nabavke. Od 2012. godine obavlja funkciju zamenika direkora u Agenciji za javne nabavke, sada Službi za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki Grada Beograda. Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi iz oblasti javnih finansija, od strane Nacionalne akademija za javnu upravu, rešenjem br. 151-00-00386/2019-03 Govori Engleski i Francuski jezik.
Dr Aleksandra Popović
Dr Pravnih nauka, 14 godina iskustvaDr Aleksandra Popović
Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi iz oblasti javnih finansija, od strane Nacionalne akademija za javnu upravu. Završila je doktorske studije na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu sa izuzetnim uspehom. Na istom fakultetu stekla je i zvanje mastera prava, a za oblast prava konkurencije Republike Srbije i Evropske unije. Zvanje specijalista Evropskog prava stekla je na specijalističkim studijama Pravnog Fakuleta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju, Francuska. Aleksandra poseduje višegodišnje radno iskustvo u oblasti javnih nabavki na teritoriji grada Beograda. Javnim nabavkama bavi se više od 14 godina, kako u oblasti planiranja i sprovođenja postupaka, a tako i u vezi sa fazom izvršenja ugovora o javnim nabavkama. Učestvovala je u realizaciji velikih infrastrukturnih i građevinskih projekata. Autor je brojnih akademskih i stručnih publikacija na temu javnih nabavki, radnog zakonodavstva, prava konkurencije i EU prava, predavač i učesnik na brojnim domaćim i internacionalnim seminarima, obukama i konferencijama. Sertifikovan je službenik za javne nabavke, sa položenim državnim stručnim ispitom, obučena takodje za uslove kod Fidic ugovora i javnih nabavki prema pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Govori engleski, francuski, ruski i makedonski jezik.
Milena Davidović
Msc inžinjer građevine, 14 godina iskustvaMilena Davidović
Milena poseduje više od 11 godina radnog iskustva u oblasti javnih nabavki, posebno javnih nabavki u građevinarstvu, a zvanje inzenjer građevine – master, stekla je na Građevinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sertifikovan je službenik za javne nabavke. Njeno radno iskustvo odnosi se na sprovođenje, realizaciju i kontrolu javnih nabavki velike vrednosti i značajnih regionalnih, republičkih i lokalnih infrastrukturnih projekata, na strani naručioca. Milena je učestvovala u realizaciji preko 300 lokalnih i drugih infrastrukturnih projekata visokogradnje stambenih i javnih objekata, uređenje slobodnih i zelenih površina, projekata puteva od državnog značaja i gradske saobraćajnice, projekata mostova i hidrotehničkih objekata. U Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave, radila je u Sektoru za investicije u infrastrukturne projekte (MRRLS) i bila je zadužena za strateško planiranje, iniciranje, tehničku pripremu, praćenje i kontrolu realizacije projekata od kapitalnog, regionalnog i lokalnog značaja koji se finansiraju ili kofinansiraju sredstvima RS, donacijama, sredstvima predpristupnih fondova EU (IPA) i zajma za opštinsku i regionalnu infrastrukturu - Evropska investiciona banka (EIB). Nadalje, Milena je bila angažovana i na poslovima vršenja analize prijave projekata, tehničku obradu i proveru tehničke ispravnosti prijava i usklađenosti prijava sa važećim propisima i strateškim dokumentima. Trenutno je zaposlena u Ministartsvu privrede, gde je u Sektoru za investicije u infrastrukturne projekte zadužena, između ostalog, za proces prijema, evidencije i provere formalno-pravne i tehničke ispravnosti prijava, proces sastavljanja tehničkih uslova za pokretanje postupaka javne nabavke, stručnu ocenu ponuda, ugovaranje, monitoring realizacije ugovora za značajne infrastrukturne projekte, te primopredaju radova i nadzor uspešnosti realizacije projekta. Član je radne grupe za stručnu podršku Jedinici za upravljanje projektima u okviru Zajma za opštinsku I regionalnu infrastrukturu Evropske investicione banke.
Msc prava evropskih integracija, 15 godina iskustvaSonja Šarić
Sonja Šarić je završila je osnovne i master studije na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu sa izuzetnim uspehom. Zvanje mastera prava iz evropskih integracija stekla je na Pravnom fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je zavrsila studijski program na engleskom jeziku -TEMPUS project "Post-Graduate Studies on European Integration - POGESTEI" Sonja poseduje višegodišnje radno iskustvo kao pravni savetnik u privatnom i javnom sektoru iz oblasti privrednog prava, javnih nabavki i evropskog prava. Ima položen pravosudni ispit i bavila se zastupanjima pred sudovima svih instance, drzavnim organima I institucijama. Učestvovala je na medjunarodnim konferencijama u Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu u Briselu. Govori engleski i nemački jezik.
Dragan Cvijić
Dipl. pravnik, 15 godina iskustvaDragan Cvijić
radi kao rukovodilac Grupe za nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke. Dugogodišnji je rukovodilac odeljenja za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki dobara, usluga i radova u Telu za centralizovane javne nabavke Grada Beograda. Ima položen pravosudni ispit.

Pretraga